EuroLEGIS

Legislatia Romaniei si a Uniunii Europene actualizate la zi!

Contact: mail - legis.arad@legis.ro;
telefon - 0744 624 087        

Buletin Legislativ:

Principalele acte normative aparute in intervalul 24.02.2020-06.03.2020:

1. HOTĂRÂRE nr. 146 din 20 februarie 2020
privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
2. HOTĂRÂRE nr. 147 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014;
3. ORDIN nr. 1.127 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020;
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004;
5. ORDIN nr. 377 din 28 februarie 2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
6. LEGE nr. 17 din 2 martie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative;
7. ORDIN nr. 67 din 28 februarie 2020 pentru modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor";
8. ORDIN nr. 543 din 21 februarie 2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019;
9. ORDIN nr. 324 din 27 februarie 2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024;
10. HOTĂRÂRE nr. 157 din 27 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
11. ORDIN nr. 262 din 18 februarie 2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010.

Principalele acte normative aparute in intervalul 17.02.2020-21.02.2020:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 februarie 2020
privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate;
2. HOTĂRÂRE nr. 117 din 4 februarie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. pe teritoriul României;
3. ORDIN nr. 1.850 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică-ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
4. ORDIN nr. 454 din 12 februarie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice  pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
5. RECTIFICAREA nr. 81 din 28 ianuarie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020;
6. ORDIN nr. 145 din 5 februarie 2020 pentru completarea Metodologiei  privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014;
7. ORDIN nr. 36 din 3 februarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică;
8. ORDIN nr. 23 din 17 februarie 2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
9. HOTĂRÂRE nr. 90 din 28 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
10. ORDIN nr. M.25 din 13 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de supraveghere , în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010;
11. ORDIN nr. 26 din 18 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015  privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne;
12. ORDIN nr. 46 din 13 februarie 2020 pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi;
13. ORDIN nr. 268 din 19 februarie 2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
14. ORDIN nr. 3.116 din 27 ianuarie 2020 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020.

Principalele acte normative aparute in intervalul 10.02.2020-14.02.2020:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 4 februarie 2020
privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 4 februarie 2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice;
4. DECIZIE nr. 116 din 10 februarie 2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.);
5. HOTĂRÂRE nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
6. ORDIN nr. M.20 din 31 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale;
7. STATUTUL din 16 ianuarie 2008 (*republicat*) pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;
8. HOTĂRÂRE nr. 112 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă";
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei;
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 4 februarie 2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare;
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
12. HOTĂRÂRE nr. 106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional;
13. REGULAMENT nr. 1 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare;
14. ORDIN nr. 178 din 5 februarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;
15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE;
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale;
19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 februarie 2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval;
20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020;
22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat";
23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 4 februarie 2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021;
25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice;
26. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
27. RECTIFICAREA nr. 15 din 4 februarie 2020 referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2020.

Principalele acte normative aparute in intervalul 03.02.2020-07.02.2020:

1. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;
2. NORMĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010;
3. ORDIN nr. 115 din 29 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
4. HOTĂRÂRE nr. 77 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale;
5. ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
6. ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;
7. ORDIN nr. 260 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
8. ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996;
10. RECTIFICARE nr. 1.173 din 29 iulie 2018 referitoare la Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018;
11. ORDIN nr. 138 din 31 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
12. ORDIN nr. 547 din 31 ianuarie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005;
13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
14. ORDIN nr. 15 din 5 februarie 2020 privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017, şi a Codului reţelei  pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

Principalele acte normative aparute in intervalul 27.01.2020-31.01.2020:

1. ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
2. ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume;
3. ORDIN nr. 292 din 22 ianuarie 2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
4. HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
5. ORDONANŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut  dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
6. ORDONANŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
7. ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
8. ORDONANŢĂ nr. 4 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
9. HOTĂRÂRE nr. 76 din 28 ianuarie 2020 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
10. REGULAMENT nr. 1 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
11. ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018;
12. ORDIN nr. 12 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018;
13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic;
14. ORDIN nr. 14 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

Principalele acte normative aparute in intervalul 20.01.2020-24.01.2020:

1. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2020
pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;
2. NORMĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010;
3. ORDIN nr. 115 din 29 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
4. HOTĂRÂRE nr. 77 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale;
5. ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
6. ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;
7. ORDIN nr. 260 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
8. ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996;
10. RECTIFICARE nr. 1.173 din 29 iulie 2018 referitoare la Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018;
11. ORDIN nr. 138 din 31 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
12. ORDIN nr. 547 din 31 ianuarie 2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005;
13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
14. ORDIN nr. 15 din 5 februarie 2020 privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017, şi a Codului reţelei  pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013.

Principalele acte normative aparute in intervalul 27.01.2020-31.01.2020:

1. ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
2. ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume;
3. ORDIN nr. 292 din 22 ianuarie 2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
4. HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
5. ORDONANŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut  dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
6. ORDONANŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
7. ORDONANŢĂ nr. 3 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
8. ORDONANŢĂ nr. 4 din 28 ianuarie 2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
9. HOTĂRÂRE nr. 76 din 28 ianuarie 2020 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
10. REGULAMENT nr. 1 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
11. ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018;
12. ORDIN nr. 12 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018;
13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic;
14. ORDIN nr. 14 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

Principalele acte normative aparute in intervalul 20.01.2020-24.01.2020:

1. HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
2. HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
3. ORDIN nr. M.3 din 10 ianuarie 2020 pentru completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale;
4. REGULAMENT din 31 decembrie 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri;
5. DECIZIE nr. 66 din 20 ianuarie 2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 16 ianuarie 2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
8. ORDIN nr. 77 din 16 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor  privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1;
9. ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016;
10. ORDIN nr. 73 din 21 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
11. ORDIN nr. M.6 din 20 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane;
12. ORDIN nr. 66 din 20 ianuarie 2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;

Principalele acte normative aparute in intervalul 13.01.2020-17.01.2020:

1. LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
2. LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
3. LEGE nr. 11 din 9 ianuarie 2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
3. LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
4. LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;
5. ORDIN nr. 5.558 din 12 decembrie 2019 privind modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.507/2018;
6. ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;
7. HOTĂRÂRE nr. 9 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe;
8. LEGE nr. 14 din 14 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
9. ORDIN nr. 2 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006;
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
11. ORDIN nr. 46 din 10 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară.

Principalele acte normative aparute in intervalul 06.01.2020-10.01.2020:

1. LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2020
bugetului de stat pe anul 2020;
2. ORDIN nr. 3.454 din 31 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;
3. ORDIN nr. 1.908 din 19 decembrie 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti;
4. ORDIN nr. 237 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri;
5. LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
6. LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
7. ORDIN nr. 5.618 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016;
8. HOTĂRÂRE nr. 286 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007;
9. LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
10. LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind pensiile ocupaţionale;
11. REGULAMENT nr. 15 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
13. ORDIN nr. 13 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019;
14. HOTĂRÂRE nr. 8 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice;
15. ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
16. ORDIN nr. 5.664 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016;
17. ORDIN nr. 116 din 19 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008;
18. HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012.

Principalele acte normative aparute in intervalul 30.12.2019-03.01.2020:

1. ORDIN nr. 1.951 din 24 decembrie 2019
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
2. ORDIN nr. 577 din 19 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 182/2009;
3. LEGE nr. 263 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4. ORDIN nr. 1.959 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.879/2019  privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009  privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;
5. ORDIN nr. 1.175 din 30 decembrie 2019 privind completarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 27 decembrie 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017  privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil;
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 27 decembrie 2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011  privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 27 decembrie 2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 27 decembrie 2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011  privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 decembrie 2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006  pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 decembrie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015  privind înfiinţarea Gărzilor forestiere;
13. LEGE nr. 256 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;
14. LEGE nr. 259 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995  privind statutul cadrelor militare;
15. LEGE nr. 260 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011  privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice;
17. HOTĂRÂRE nr. 232 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1)  şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011  privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative;
19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 decembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale;
20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 decembrie 2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
21. ORDIN nr. 427 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010  privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

Principalele acte normative aparute in intervalul 23.12.2019-27.12.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 decembrie 2019
privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
2. LEGE nr. 248 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice;
3. LEGE nr. 241 din 20 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice;
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 20 decembrie 2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene;
5. ORDIN nr. 1.166 din 20 decembrie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017  pentru aprobarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen;
6. ORDIN nr. 5.532 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021;
7. ORDIN nr. 1.942 din 24 decembrie 2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, precum şi modificarea acestora;
8. ORDIN nr. 3.799 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019;
9. LEGE nr. 249 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile;
10. LEGE nr. 250 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
11. LEGE nr. 251 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
12. LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
13. LEGE nr. 253 din 23 decembrie 2019 privind câinii salvamont;
14. LEGE nr. 254 din 23 decembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
15. LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene.

Principalele acte normative aparute in intervalul 16.12.2019-20.12.2019:

1. ORDIN nr. 150 din 13 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008;
2. HOTĂRÂRE nr. 913 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011;
3. ORDIN nr. 1.878 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea Metodologiei  pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.670/2019;
4. ORDIN nr. 1.880 din 16 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
5. ORDIN nr. 230 din 16 decembrie 2019 privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013;
6. ORDIN nr. 3.321 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare;
7. ORDIN nr. 143 din 3 decembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 13 decembrie 2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
9. ORDIN nr. 221 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014;
10. REGULAMENT nr. 12 din 7 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit;
11. ORDIN nr. 3.194 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare;
12. ORDIN nr. 1.152 din 16 decembrie 2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
13. ORDIN nr. 1.860 din 13 decembrie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor  privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman;
14. REGULAMENT nr. 14 din 12 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
15. LEGE nr. 239 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei;
16. LEGE nr. 238 din 18 decembrie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020;
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 decembrie 2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane;
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 13 decembrie 2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
19. ORDIN nr. 3.407 din 6 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordinate;
20. LEGE nr. 240 din 19 decembrie 2019 privind abrogarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
21. HOTĂRÂRE nr. 966 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

Principalele acte normative aparute in intervalul 09.12.2019-13.12.2019:

1. ORDIN nr. 214 din 3 decembrie 2019
privind modificarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2016;
2. ORDIN nr. 3.330 din 28 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016;
3. HOTĂRÂRE nr. 840 din 6 decembrie 2019 pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019;
4. ORDIN nr. 1.131 din 6 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019 privind siguranţa feroviară;
7. ORDIN nr. M.224 din 2 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale;
8. ORDIN nr. 1.852 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
9. LEGE nr. 236 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
10. LEGE nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
11. ORDIN nr. 1.121 din 4 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013;
12. ORDIN nr. 1.108 din 29 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
13. HOTĂRÂRE nr. 947 din 14 noiembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

Principalele acte normative aparute in intervalul 02.12.2019-06.12.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
3. ORDIN nr. 1.795 din 29 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
4. ORDIN nr. 1.106 din 29 noiembrie 2019 privind modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
5. ORDIN nr. 213 din 27 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014;
6. ORDIN nr. 1.778 din 25 noiembrie 2019 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date;
7. ORDIN nr. 133 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014  privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
8. ORDIN nr. 134 din 13 noiembrie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;
9. ORDIN nr. 143 din 29 noiembrie 2019 pentru modificarea alin. (1)  şi (2)  ale art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016  privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
10. HOTĂRÂRE nr. 823 din 28 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2019  privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019;
11. ORDIN nr. 1.031 din 25 noiembrie 2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare  a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018;
12. ORDIN nr. 1.700 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019  pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024;
13. ORDIN nr. 209 din 20 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
14. ORDIN nr. 215 din 5 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
15. ORDIN nr. 1.113 din 3 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008  pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Principalele acte normative aparute in intervalul 25.11.2019-29.11.2019:

1. LEGE nr. 224 din 22 noiembrie 2019
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei;
2. LEGE nr. 225 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene;
3. LEGE nr. 226 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
4. ORDIN nr. 207 din 20 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementate în Domeniul Energiei nr. 217/2018;
5. ORDIN nr. 208 din 20 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019;
6. LEGE nr. 227 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene;
7. LEGE nr. 228 din 25 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii;
8. LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
9. LEGE nr. 230 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene;
10. ORDIN nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021;
11. ORDIN nr. 623 din 21 noiembrie 2019 pentru modificarea Normelor  privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019;
12. HOTĂRÂRE nr. 54 din 27 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor;
13. LEGE nr. 231 din 27 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
14. LEGE nr. 233 din 27 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
15. ORDIN nr. 212 din 27 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia.

Principalele acte normative aparute in intervalul 18.11.2019-22.11.2019:

1. LEGE nr. 219 din 15 noiembrie 2019
pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
2. HOTĂRÂREA nr. 77 din 15 noiembrie 2019 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin din 10 noiembrie 2019;
3. NORMĂ nr. 25 din 1 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat;
4. LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului;
5. HOTĂRÂRE nr. 43 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019;
6. ORDIN nr. M.212 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar;
7. LEGE nr. 221 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
8. ORDIN nr. 205 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii  privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019;
9. LEGE nr. 223 din 20 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi;
10. HOTĂRÂRE nr. 44 din 20 noiembrie 2019 privind modificarea poziţiei nr. 294 din lista sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019;
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord;
12. ORDIN nr. 210 din 20 noiembrie 2019 privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015;
13. ORDIN nr. 133 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016;
14. ORDIN nr. 1.746 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului  de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical;
15. REGULAMENT din 18 octombrie 2019 de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului.

Principalele acte normative aparute in intervalul 11.11.2019-15.11.2019:

1. LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii;
2. LEGE nr. 208 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;
3. ORDIN nr. 1.701 din 8 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
4. ORDIN nr. 986 din 6 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
5. ORDIN nr. 988 din 6 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
6. RECTIFICARE nr. 698 din 17 septembrie 2019 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 698/2019;
7. LEGE nr. 205 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
8. LEGE nr. 211 din 11 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice;
9. LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
10. LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor;
11. HOTĂRÂRE nr. 5 din 25 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului  medicului veterinar şi a Codului de deontologie  medicală veterinară;
12. ORDIN nr. 201 din 6 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016;
13. LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
14. LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 7 alin. (2)  şi (3) şi a art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 noiembrie 2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024;
16. ORDIN nr. 9 din 7 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România;
17. HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007;
18. LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
19. LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019 privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România;
20. ORDIN nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
21. ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei  de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018;
22. ORDIN nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019;
23. REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006  privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
24. NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative.

Principalele acte normative aparute in intervalul 21.10.2019-25.10.2019:

1. LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2019
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
2. LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice;
3. REGULAMENT din 9 octombrie 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România;
4. LEGE nr. 186 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
5. ORDIN nr. 1.536 din 11 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017;
6. ORDIN nr. 1.570 din 21 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
7. ORDIN nr. 198 din 23 octombrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
8. LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere.

Principalele acte normative aparute in intervalul 14.10.2019-18.10.2019:

1. LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură;
2. LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
3. ORDIN nr. 1.439 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. ORDIN nr. 898 din 7 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
5. ORDIN nr. 1.333 din 26 septembrie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8;
6. ORDIN nr. 1.524 din 9 octombrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei;
7. ORDIN nr. M.197 din 8 octombrie 2019 pentru modificarea Regulamentului  privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.37/2018;
8. ORDIN nr. 14.409 din 10 octombrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate;
9. LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European;
10. ORDIN nr. 1.554 din 16 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
11. ORDIN nr. 1.555 din 16 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
12. ORDIN nr. 1.054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice.

Principalele acte normative aparute in intervalul 07.10.2019-11.10.2019:

1. GHID din 4 octombrie 2019
privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019;
2. HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 octombrie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;
3. ORDIN nr. 114 din 23 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
4. ORDIN nr. 1.439 din 20 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
5. ORDIN nr. 1.428 din 19 septembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor  minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
6. HOTĂRÂRE nr. 193 din 17 septembrie 2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018;
7. ORDIN nr. 552 din 16 septembrie 2019 pentru completarea Ordinului ministrului cercetării şi inovării nr. 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a normelor de aplicare a acestora;
8. LEGE nr. 164 din 3 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
9. LEGE nr. 165 din 3 octombrie 2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
10. LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
11. LEGE nr. 167 din 3 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a;
12. ORDIN nr. 498 din 3 octombrie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea;
13. LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative;
14. LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
15. LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2019 privind exonerarea de la plată a unor obligaţii;
16. LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
17. LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2019 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
18. ORDIN nr. 1.483 din 1 octombrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
19. ORDIN nr. 1.477 din 30 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
20. ORDIN nr. 2.978 din 25 septembrie 2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016;
21. LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România;
22. ORDIN nr. 503 din 8 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 341/2019 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022";
23. HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică;
24. LEGE nr. 179 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
25. LEGE nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri;
26. LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene;
27. ORDIN nr. 573 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 135/2018.


Principalele acte normative aparute in intervalul 30.09.2019-04.10.2019:

1. ORDIN nr. M.188 din 20 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
2. HOTĂRÂRE nr. 707 din 17 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
3. LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
4. HOTĂRÂRE nr. 712 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
5. HOTĂRÂRE nr. 713 din 2 octombrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
6. REGULAMENT din 17 septembrie 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură;
7. HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 iunie 2019 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 şi la confirmarea rezultatelor acestuia.

Principalele acte normative aparute in intervalul 23.09.2019-27.09.2019:

1. 
HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 septembrie 2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
2. ORDIN nr. 1.412 din 13 septembrie 2019 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România;
3. HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului  profesiei de mediator;
4. ORDIN nr. 5.085 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
5. HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 17 septembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor;
6. HOTĂRÂRE nr. 703 din 17 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010;
7. ORDIN nr. 1.019 din 16 septembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;
8. ORDIN nr. 2.892 din 3 septembrie 2019 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2019;
9. ORDIN nr. 1.240 din 9 august 2019 pentru aprobarea Ghidului privind evaluarea şi terapia deficitului de vitamină D la gravidă, nou-născut şi copil şi a Ghidului privind evaluarea statusului vitaminei D la adulţi;
10. ORDIN nr. 189 din 23 septembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale;
11. HOTĂRÂRE nr. 711 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", precum şi pentru prelungirea perioadei prevăzute la art. 3^1 din aceasta;
12. HOTĂRÂRE nr. 705 din 17 septembrie 2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului apicol";
13. ORDIN nr. 2.531 din 19 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă;
14. ORDIN nr. 561 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019;
15. ORDIN nr. 1.403 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018;
16. ORDIN nr. 2.651 din 23 septembrie 2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020;
17. ORDIN nr. 1.043 din 23 septembrie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 565/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019-14 aprilie 2020 şi a Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020;
18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;
19. ORDIN nr. 3.126 din 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei;
20. ORDIN nr. 2.894 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică;

21. HOTĂRÂREA nr. 125 din 22 decembrie 2016 (*republicată*) pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.
Principalele acte normative aparute in intervalul 16.09.2019-20.09.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României;
2. HOTĂRÂRE nr. 674 din 12 septembrie 2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;
3. HOTĂRÂRE nr. 673 din 9 septembrie 2019 privind votul prin corespondenţă;
4. ORDIN nr. 1.225 din 4 septembrie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării  aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC;
5. HOTĂRÂRE nr. 691 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007;
6. ORDIN nr. 115 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011;
7. DECIZIE nr. 12 din 16 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor;
8. ORDIN nr. 106 din 5 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008;
9. ORDIN nr. 5.108 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi a modelelor pentru avizarea de către comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional;
10. ORDIN nr. 107 din 5 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare  veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010.

Principalele acte normative aparute in intervalul 09.09.2019-13.09.2019:

1. 
ORDIN nr. 187 din 4 septembrie 2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale; 
2. ORDIN nr. 898 din 29 august 2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic; 
3. ORDIN nr. 4.789 din 19 august 2019 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională; 
4. HOTĂRÂRE nr. 649 din 9 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
5. ORDIN nr. 183 din 28 august 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016
6. ORDIN nr. 835 din 14 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport; 
7. ORDIN nr. 5.104 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru  privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017
8. ORDIN nr. 120 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
9. HOTĂRÂRE nr. 668 din 9 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei; 
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 
12. ORDIN nr. 118 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea preambulului şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 119/2017 privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne; 
13. ORDIN nr. 1.384 din 11 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora; 
14. HOTĂRÂRE nr. 672 din 9 septembrie 2019 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul  şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
15. ORDIN nr. 2.883 din 3 septembrie 2019 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003.

Principalele acte normative aparute in intervalul 02.09.2019-06.09.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice;
2. ORDONANŢĂ nr. 27 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale;
3. HOTĂRÂRE nr. 638 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice;
4. HOTĂRÂRE nr. 634 din 27 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019;
5. HOTĂRÂRE nr. 620 din 21 august 2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor;
6. ORDIN nr. 569 din 9 august 2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin eşantionare a calităţii benzinei şi motorinei şi a procedurii de implementare a acestuia;
7. ORDIN nr. 1.319 din 30 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice  privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
8. ORDIN nr. 781 din 30 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor;
9. ORDIN nr. 782 din 30 august 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special;
10. HOTĂRÂRE nr. 644 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;
11. ORDIN nr. 856 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018;
12. HOTĂRÂRE nr. 599 din 12 august 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
13. ORDIN nr. 111 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne;
14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;
15. ORDIN nr. 5.093 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru  privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018;
16. ORDIN nr. M.171 din 3 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2016;
17. ORDIN nr. 1.334 din 3 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
18. ORDIN nr. 2.876 din 2 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
19. ORDIN nr. 5.086 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial;
20. ORDIN nr. 181 din 28 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015;
21. ORDIN nr. 184 din 28 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015;
22. HOTĂRÂRE nr. 645 din 27 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii.

Principalele acte normative aparute in intervalul 26.08.2019-30.08.2019:

1. ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 2019
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
2. REGULAMENT nr. 9 din 13 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
3. ORDIN nr. 1.290 din 26 august 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
4. ORDIN nr. M.156 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2018;
5. ORDONANŢĂ nr. 21 din 27 august 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
6. ORDONANŢĂ nr. 22 din 27 august 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1.296/2013;
7. ORDIN nr. 774 din 27 august 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice;
8. HOTĂRÂRE nr. 621 din 21 august 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.;
9. ORDONANŢĂ nr. 23 din 27 august 2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
10. ORDONANŢĂ nr. 24 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
11. ORDIN nr. 4.736 din 9 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018;
12. ORDIN nr. 1.315 din 28 august 2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004;
13. ORDONANŢĂ nr. 25 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;
14. ORDONANŢĂ nr. 26 din 27 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
15. HOTĂRÂRE nr. 631 din 27 august 2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;
16. HOTĂRÂRE nr. 632 din 27 august 2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019;
17. ORDIN nr. 4.916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020;
18. HOTĂRÂRE nr. 643 din 27 august 2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari; 19. ORDIN nr. 2.698 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008.


Principalele acte normative aparute in intervalul 19.08.2019-23.08.2019:

1. NORME METODOLOGICE din 12 august 2019
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;
2. ORDIN nr. 299 din 12 august 2019 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România;
3. ORDIN nr. 443 din 7 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011;
4. ORDIN nr. 178 din 13 august 2019 privind modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice;
5. ORDIN nr. 179 din 13 august 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale  privind pieţele centralizate de gaze naturale;
6. ORDIN nr. 1.095 din 26 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România;
7. ORDONANŢĂ nr. 15 din 21 august 2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare;
8. ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 august 2019 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
9. ORDONANŢĂ nr. 17 din 21 august 2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii;
10. ORDONANŢĂ nr. 18 din 21 august 2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
11. ORDONANŢĂ nr. 19 din 21 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
12. NORME METODOLOGICE din 21 august 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; 
13. REGULAMENT din 8 august 2019 privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă.


Principalele acte normative aparute in intervalul 12.08.2019-16.08.2019:

1. ORDONANŢĂ nr. 7 din 8 august 2019
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;
2. ORDONANŢĂ nr. 8 din 8 august 2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
3. ORDONANŢĂ nr. 9 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare;
4. ORDONANŢĂ nr. 10 din 8 august 2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar;
5. ORDONANŢĂ nr. 11 din 12 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
6. ORDONANŢĂ nr. 12 din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
7. ORDONANŢĂ nr. 13 din 12 august 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
8. ORDIN nr. 1.083 din 25 iulie 2019 pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 335/2018;
9. HOTĂRÂRE nr. 585 din 8 august 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;
10. ORDIN nr. 172 din 7 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului  pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013;
11. ORDIN nr. 2.677 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019;
12. HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 august 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO;
13. ORDIN nr. 2.098 din 30 iulie 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019;
14. ORDIN nr. 180 din 14 august 2019 pentru modificarea Regulamentului  privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014;
15. ORDONANŢĂ nr. 14 din 12 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020; 16. ORDIN nr. 639 din 6 august 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.


Principalele acte normative aparute in intervalul 05.08.2019-09.08.2019:

1. ORDIN nr. 1.216 din 2 august 2019
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
2. LEGE nr. 162 din 1 august 2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990;
3. HOTĂRÂRE nr. 548 din 31 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
4. ORDONANŢĂ nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;
5. ORDIN nr. 4.687 din 1 august 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018  privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial;
6. ORDIN nr. 1.223 din 5 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018  privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat;
7. ORDIN nr. 173 din 7 august 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017;
8. ORDIN nr. 1.230 din 6 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

Principalele acte normative aparute in intervalul 29.07.2019-02.08.2019:

1. LEGE nr. 156 din 25 iulie 2019
pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
2. LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România;
3. LEGE nr. 159 din 25 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice;
4. LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000  privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România;
5. ORDIN nr. 1.045 din 16 iulie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 7/2014  privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010  privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor;
6. LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
7. LEGE nr. 161 din 26 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008  privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
8. LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare;
9. HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019  pentru aprobarea normelor  privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică;
10. ORDIN nr. 354 din 20 iunie 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.493/265/2011/6/2012  pentru desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare;
11. ORDONANŢĂ nr. 5 din 24 iulie 2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015  privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel national;
12. NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018  privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie;
13. HOTĂRÂRE nr. 532 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
14. HOTĂRÂRE nr. 681 din 23 iulie 2019 pentru aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie;
15. HOTĂRÂRE nr. 52 din 22 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor  privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate.

Principalele acte normative aparute in intervalul 22.07.2019-26.07.2019:

1. LEGE nr. 141 din 18 iulie 2019
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol;
2. LEGE nr. 142 din 18 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
3. ORDIN nr. 266 din 5 iulie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier;
4. ORDIN nr. 164 din 17 iulie 2019 pentru modificarea Regulamentului  privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017;
5. ORDIN nr. 638 din 2 iulie 2019 pentru modificarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010;
6. LEGE nr. 147 din 22 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010;
7. LEGE nr. 143 din 18 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie;
8. ORDIN nr. 406 din 19 iulie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii  privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii  privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
9. HOTĂRÂRE nr. 495 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018;
10. LEGE nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient;
11. LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală;
12. LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice;
13. LEGE nr. 150 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
14. LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
15. LEGE nr. 151 din 24 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
16. LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
17. LEGE nr. 154 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;
18. ORDIN nr. 2.382/C din 7 iunie 2019 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011.

Principalele acte normative aparute in intervalul 15.07.2019-19.07.2019:

1. LEGE nr. 130 din 11 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
2. LEGE nr. 131 din 11 iulie 2019 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
3. LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
4. LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare;
5. ORDIN nr. 2.125 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018
6. ORDIN nr. 1.049 din 5 iulie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime  privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul;
7. HOTĂRÂRE nr. 476 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
8. HOTĂRÂRE nr. 454 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007;
9. LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
10. LEGE nr. 135 din 12 iulie 2019 pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
11. LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
12. LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
13. LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
14. ORDIN nr. 1.046 din 4 iulie 2019 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
15. LEGE nr. 139 din 18 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
16. ORDIN nr. 2.185 din 18 iulie 2019 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament  privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010;
17. HOTĂRÂRE nr. 481 din 4 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003;
18. LEGE nr. 144 din 18 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
19. ORDIN nr. 1.888 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Principalele acte normative aparute in intervalul 24.06.2019-12.07.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ;
2. LEGE nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii;
3. ORDIN nr. 71 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulilor  comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2018;
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor;
5. LEGE nr. 117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6. LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
7. LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
9. HOTĂRÂRE nr. 358 din 30 mai 2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029;
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare;
11. HOTĂRÂRE nr. 442 din 25 iunie 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
12. LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare;
13. HOTĂRÂRE nr. 103 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Regulamentului  privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 25 iunie 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT";
15. HOTĂRÂRE nr. 424 din 20 iunie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
16. HOTĂRÂRE nr. 427 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului;
17. ORDIN nr. 613 din 27 iunie 2019 privind modificarea Normelor  tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
18. HOTĂRÂRE nr. 443 din 25 iunie 2019 privind abrogarea art. 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003
19. HOTĂRÂRE nr. 423 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013;
20. REGULAMENT nr. 6 din 14 iunie 2019 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară;
21. ORDIN nr. 158 din 28 iunie 2019 privind modificarea art. 1 din Metodologia de rezervare  a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016, şi pentru aprobarea Metodologiei  de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă - Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României;
22. ORDIN nr. 619 din 27 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen;
23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;
26. ORDIN nr. 73 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 164/2016;
27. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto;
28. HOTĂRÂRE nr. 447 din 25 iunie 2019 privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018;
29. ORDIN nr. 365 din 26 iunie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)  şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
30. REGULAMENT nr. 7 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;
31. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
32. ORDIN nr. 76 din 27 iunie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie;
33. ORDONANŢA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză;
34. ORDIN nr. 2.425 din 26 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002  privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 , aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003;
35. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic European;
36. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
37. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice;
38. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998  privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;
39. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
40. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
41. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României;
42. LEGE nr. 124 din 3 iulie 2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară;
43. LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;
44. HOTĂRÂRE nr. 452 din 3 iulie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul;
45. ORDIN nr. 620 din 28 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
46. ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
47. HOTĂRÂRE nr. 431 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio;
48. HOTĂRÂRE nr. 470 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare  a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014;
49. HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 iunie 2019 pentru modificarea Normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019.

Principalele acte normative aparute in intervalul 18.06.2019-21.06.2019:

1. ORDIN nr. 574 din 12 iunie 2019
privind modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021";
3. HOTĂRÂRE nr. 371 din 3 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012  privind aprobarea Programului  multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului  multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;
4. HOTĂRÂRE nr. 405 din 12 iunie 2019 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
5. HOTĂRÂREA nr. 1 din 21 mai 2019 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate "Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală";
6. ORDIN nr. 69 din 11 iunie 2019 privind modificarea anexelor nr. 2 , 3  şi 4  la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2018  pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia;
7. HOTĂRÂRE nr. 406 din 12 iunie 2019 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
8. HOTĂRÂRE nr. 19 din 9 mai 2019 privind modificarea Hotărârii Congresului notarilor publici din România nr. 11/2014  pentru aprobarea Statutului  Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România.

Principalele acte normative aparute in intervalul 10.06.2019-14.06.2019:

1. HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 iunie 2019
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor;
2. ORDIN nr. 856 din 6 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018  privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare;
3. ORDIN nr. 841 din 4 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2  şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
4. ORDIN nr. 808 din 27 mai 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010  privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006  privind aprobarea normativelor de personal;
5. ORDIN nr. 823 din 10 mai 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice  privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă;
6. LEGE nr. 114 din 7 iunie 2019 pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
7. ORDIN nr. 4.217 din 4 iunie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.933/2017  privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat;
8. ORDIN nr. 858 din 20 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor  privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005;
9. ORDIN nr. 4.007 din 15 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017  pentru aprobarea Metodologiei  de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS);
10. ORDIN nr. 743 din 9 aprilie 2019 privind aprobarea Metodologiei  de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019;
11. HOTĂRÂRE nr. 114 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Normelor  privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide;
13. ORDIN nr. 69 din 12 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 183/2018  privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2019;
14. ORDIN nr. 72 din 12 iunie 2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
15. ORDIN nr. 562 din 7 iunie 2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008  pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

Principalele acte normative aparute in intervalul 28.05.2019-07.06.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019
pentru modificarea Legii nr. 556/2004  privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
2. LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
3. LEGE nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor;
4. LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
5. LEGE nr. 106 din 24 mai 2019 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport;
6. LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România";
7. LEGE nr. 108 din 24 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;
8. LEGE nr. 110 din 24 mai 2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2)  al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997  privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare;
9. HOTĂRÂRE nr. 325 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr. 336/2018  privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară;
10. HOTĂRÂRE nr. 322 din 23 mai 2019 pentru modificarea Normelor de cheltuieli  pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006;
11. ORDIN nr. M.97 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012  privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale;
12. ORDIN nr. 814 din 29 mai 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
13. HOTĂRÂRE nr. 319 din 23 mai 2019 privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian;
14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar;
15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
16. ORDIN nr. 66 din 30 mai 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei  de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 , şi modificarea şi completarea art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 184/2018  privind modificarea Metodologiei  de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014;
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 mai 2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004  privind fondurile de pensii administrate privat;
18. ORDIN nr. 5 din 29 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013  pentru aprobarea Normelor metodologice  privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit;
19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;
20. ORDIN nr. 803 din 27 mai 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009  privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant;
21. ORDIN nr. 804 din 27 mai 2019 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006  pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu;
22. ORDIN nr. 805 din 27 mai 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală;
23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
24. HOTĂRÂRE nr. 352 din 30 mai 2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes";
25. ORDIN nr. 223 din 14 mai 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010  privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier;
26. HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 mai 2019 pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului;
27. ORDIN nr. 2.415 din 15 mai 2019 pentru modificarea Normelor metodologice  privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011;
28. ORDIN nr. 534 din 3 iunie 2019 pentru completarea Ghidului de finanţare  a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic;
29. ORDIN nr. 328 din 31 mai 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni;
30. HOTĂRÂRE nr. 356 din 30 mai 2019 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003  privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE;
31. ORDIN nr. 1.437 din 28 mai 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
32. HOTĂRÂRE nr. 91 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Regulamentului  privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
33. RECTIFICARE nr. 290 din 29 noiembrie 2018 referitoare la Legea nr. 290/2018;
34. ORDIN nr. M.100 din 13 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale;
35. LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
36. ORDIN nr. 840 din 4 iunie 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
37. HOTĂRÂRE nr. 370 din 3 iunie 2019 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 548/2017  privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;
38. HOTĂRÂRE nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
39. HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului  privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică  profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România;
40. RECTIFICARE nr. 514 din 12 iulie 2018 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 514/2018.

Principalele acte normative aparute in intervalul 20.05.2019-27.05.2019:

1. ORDIN nr. 768 din 16 mai 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 730/2019  privind numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
2. LEGE nr. 104 din 17 mai 2019 pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
3. LEGE nr. 105 din 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 , precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
4. ORDIN nr. 462 din 14 mai 2019 privind modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
5. ORDIN nr. 53 din 10 mai 2019 pentru modificarea anexelor nr. 1-28 , 38  şi 39 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2011  privind conferirea distincţiilor onorifice în Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General de Aviaţie din Ministerul Afacerilor Interne;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018  pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
7. ORDIN nr. 500 din 21 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare  a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 mai 2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României.

Principalele acte normative aparute in intervalul 13.05.2019-17.05.2019:

1. 
HOTĂRÂRE nr. 12 din 10 mai 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019  privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
2. ORDIN nr. 50 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008  privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
3. ORDIN nr. 599 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;
4. ORDIN nr. 133 din 17 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007  pentru aprobarea Regulamentului-cadru  de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
5. LEGE nr. 101 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995  privind statutul cadrelor militare;
6. LEGE nr. 103 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
7. NORMĂ nr. 12 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015  privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative;
8. ORDIN nr. M.89 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucţiunilor  privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017 , precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea pregătirii militare generale de către unele cadre militare în activitate;
9. ORDIN nr. 301 din 10 mai 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.362/2018  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii;
10. ORDIN nr. 2.081 din 22 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 496/2014  pentru aprobarea Normelor metodologice  privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi;
11. HOTĂRÂRE nr. 286 din 14 mai 2019 privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2019  pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia;
12. HOTĂRÂRE nr. 287 din 14 mai 2019 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2019;
13. ORDIN nr. 290 din 3 mai 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007  pentru aprobarea Normei  privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală;
14. ORDIN nr. 56 din 8 aprilie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007  pentru aprobarea Normei  privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală;
15. HOTĂRÂRE nr. 291 din 14 mai 2019 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
16. ORDIN nr. 3.957 din 2 mai 2019 pentru modificarea Metodologiei  de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011
17. ORDIN nr. 3.947 din 23 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.824/2018  privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019.

Principalele acte normative aparute in intervalul 22.04.2019-10.05.2019:

1. 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
3. ORDIN nr. 2.004 din 9 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înregistrarea şi raportarea datoriei publice, precum şi implementarea programului "Prima casă";
4. ORDIN nr. 1.348 din 19 martie 2019 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
5. LEGE nr. 68 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2017  privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare;
6. LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005  privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
7. LEGE nr. 65 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010  privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;
8. LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor";
9. ORDIN nr. 40 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008  privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
10. HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente;
11. LEGE nr. 70 din 22 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018  privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE";
12. HOTĂRÂRE nr. 234 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2013  privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
13. HOTĂRÂRE nr. 235 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;
14. LEGE nr. 71 din 22 aprilie 2019 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
15. ORDIN nr. 54 din 24 aprilie 2019 privind modificarea Metodologiei  pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018;
16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 24 aprilie 2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;
17. LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică;
18. LEGE nr. 80 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
19. LEGE nr. 82 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018  privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
20. LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018  pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
21. LEGE nr. 79 din 25 aprilie 2019 privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc;
22. LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5)  şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004  privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
23. LEGE nr. 73 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;
24. LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
25. LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994  privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte;
27. LEGE nr. 77 din 25 aprilie 2019 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
28. LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014  privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice;
29. HOTĂRÂRE nr. 262 din 24 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
30. HOTĂRÂRE nr. 253 din 24 aprilie 2019 pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008  privind relocarea refugiaţilor în România;
31. ORDIN nr. 613 din 17 aprilie 2019 privind modificarea Regulamentului  de atestare a producătorilor din industria mobilei, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 946/2018;
32. ORDIN nr. 624 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2  şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
33. LEGE nr. 86 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018  privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
34. ORDIN nr. 429 din 22 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2  şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
35. ORDIN nr. 51 din 3 mai 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 13/2019  privind formarea iniţială, în anul 2019, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere;
36. LEGE nr. 89 din 2 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului;
37. LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;
38. ORDIN nr. 54 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010  privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României;
39. LEGE nr. 87 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
40. LEGE nr. 88 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali;
41. HOTĂRÂRE nr. 55 din 5 aprilie 2019 pentru modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015  privind aprobarea Statutului  profesiei de mediator;
42. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 8 mai 2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011  privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
43. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019;
44. LEGE nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România;
45. LEGE nr. 96 din 7 mai 2019 pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"
46. LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii;
47. LEGE nr. 95 din 7 mai 2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015  privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile;
48. HOTĂRÂRE nr. 236 din 18 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului  de aplicare a Legii nr. 142/2018  privind precursorii de droguri;
49. ORDIN nr. 57 din 8 mai 2019 privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013;
50. LEGE nr. 98 din 8 mai 2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
51. LEGE nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri;
52. LEGE nr. 99 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002  privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor;
53. LEGE nr. 102 din 8 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
54. ORDIN nr. 2.140 din 6 mai 2019 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015  pentru aprobarea Instrucţiunilor  de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale;
55. ORDIN nr. 134 din 18 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007  pentru aprobarea Normelor-cadru  privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

Principalele acte normative aparute in intervalul 15.04.2019-19.04.2019:

1. HOTĂRÂRE nr. 213 din 10 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea titlului VII  "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
2. HOTĂRÂRE nr. 219 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016  privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane;
3. HOTĂRÂRE nr. 216 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea art. 47 alin. (1) din Normele financiare  pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
5. ORDIN nr. 577 din 15 aprilie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007  pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale  pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
6. HOTĂRÂRE nr. 218 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007  privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;
7. ORDIN nr. 172 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
8. LEGE nr. 60 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
9. LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018  pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
10. HOTĂRÂRE nr. 18 din 15 aprilie 2019 pentru modificarea Regulamentului Senatului , aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
11. LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară;
12. HOTĂRÂRE nr. 221 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017  privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“;
13. ORDIN nr. 1.086 din 17 aprilie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2019  pentru aprobarea Procedurii  privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare;
14. ORDIN nr. 748 din 16 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018  privind aprobarea Normelor metodologice  pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere;
15. ORDIN nr. 3.871 din 9 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017  privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar.

Principalele acte normative aparute in intervalul 08.04.2019-12.04.2019:

1. HOTĂRÂRE nr. 201 din 3 aprilie 2019
pentru completarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc";
2. ORDIN nr. 43 din 27 martie 2019 pentru completarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014;
3. NORMĂ nr. 8 din 26 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015  privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private;
4. HOTĂRÂRE nr. 207 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017  privind aprobarea Programului  naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar;
5. ORDIN nr. 1.908 din 26 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008  privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete;
6. LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
7. HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie;
8. LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004  privind prevenirea şi combaterea terorismului;
9. ORDIN nr. 857 din 28 martie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017  pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora;
10. ORDIN nr. 3.750 din 22 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România;
11. ORDIN nr. 343 din 8 aprilie 2019 privind modificarea Ghidului de finanţare  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004  privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;
13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene;
14. ORDIN nr. 522 din 4 aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010  privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene;
15. ORDIN nr. 591 din 22 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Metodologia  de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013;
16. ORDIN nr. 11 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive;
17. HOTĂRÂRE nr. 214 din 10 aprilie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003  privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
18. HOTĂRÂRE nr. 234 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului  privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii;
19. HOTĂRÂRE nr. 431 din 23 martie 2019 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011.

Principalele acte normative aparute in intervalul 01.04.2019-05.04.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
2. ORDIN nr. 299 din 29 martie 2019 privind modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române";
4. HOTĂRÂRE nr. 167 din 29 martie 2019 pentru modificarea art. 7 alin. (1)  şi (2) din Regulamentul-cadru  privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018
5. HOTĂRÂRE nr. 172 din 29 martie 2019 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
6. LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
7. LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
8. HOTĂRÂRE nr. 183 din 29 martie 2019 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
9. HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare;
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999  privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018  pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii.

Principalele acte normative aparute in intervalul 25.03.2019-29.03.2019:

1
. LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
2. HOTĂRÂRE nr. 146 din 19 martie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 282/2016  privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020;
3. REGULAMENT DE TABĂRĂ din 12 martie 2019 privind desfăşurarea taberelor pentru copii şi tineri;
4. ORDIN nr. 34 din 4 martie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014  privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2018;
5. ORDIN nr. 818 din 21 martie 2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.260/2018  pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici;
6. GHID DE FINANŢARE din 7 martie 2019 a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme;
7. ORDIN nr. 38 din 8 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor  privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014.

Principalele acte normative aparute in intervalul 18.03.2019-22.03.2019:

1. LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019
bugetului de stat pe anul 2019;
2. HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 martie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice  privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017  privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
4. HOTĂRÂRE nr. 141 din 12 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2014  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
5. LEGE nr. 49 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008  privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative;
6. HOTĂRÂRE nr. 8 din 13 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei  de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015
7. ORDIN nr. 383 din 18 martie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
8. ORDIN nr. 274 din 15 martie 2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
9. HOTĂRÂRE nr. 9 din 20 martie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2019  pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune;
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014  privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;
11. HOTĂRÂRE nr. 158 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor;
12. ORDIN nr. 39 din 13 martie 2019 privind modificarea Regulamentului  pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014;
13. ORDIN nr. 1.799 din 8 martie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015  pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale;
14. LEGE nr. 52 din 20 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002;
15. LEGE nr. 53 din 20 martie 2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România;
16. LEGE nr. 54 din 20 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 19 martie 2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018  privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
18. PROCEDURĂ din 19 martie 2019 privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Principalele acte normative aparute in intervalul 11.03.2019-15.03.2019:

1. 
LEGE nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
2. HOTĂRÂRE nr. 1/H din 7 martie 2019 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
3. LEGE nr. 40 din 6 martie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018  privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen;
4. LEGE nr. 41 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017  privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020;
5. LEGE nr. 44 din 6 martie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul;
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 5 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018  privind internshipul;
7. LEGE nr. 45 din 8 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii;
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019;
9. LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
10. LEGE nr. 48 din 11 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
11. HOTĂRÂRE nr. 133 din 12 martie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005  privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
12. HOTĂRÂRE nr. 139 din 12 martie 2019 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice;
13. HOTĂRÂRE nr. 132 din 5 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007  privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
14. HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 noiembrie 2018 pentru aprobarea Normelor de avizare ale metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică;
15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019 pentru prorogarea unor termene;
16. HOTĂRÂRE nr. 135 din 12 martie 2019 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor;
17. NORMĂ nr. 5 din 28 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015  pentru aprobarea Reglementărilor contabile  privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Principalele acte normative aparute in intervalul 04.03.2019-08.03.2019:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei;
2. ORDIN nr. 508 din 28 februarie 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018  pentru aprobarea Procedurii  de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare;
3. ORDIN nr. 509 din 28 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Procedurii  de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016;
4. HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018  privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009;
5. ORDIN nr. 1.156 din 20 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006  privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009
6. ORDIN nr. 796 din 28 februarie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019  privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordinate;
7. HOTĂRÂRE nr. 115 din 27 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015  privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
8. ORDIN nr. 537 din 20 februarie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 974/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul , evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018;
9. HOTĂRÂRE nr. 119 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018;
10. ORDIN nr. 1.750 din 28 februarie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016  privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale şi pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări;
11. HOTĂRÂRE nr. 116 din 27 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2015  privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.

Principalele acte normative aparute in intervalul 25.02.2019-01.03.2019:

1. 
REGULAMENT din 20 februarie 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor;
2. ORDIN nr. 3.191 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019-2020;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993  privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
4. ORDIN nr. 19 din 7 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014  privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative;
6. ORDIN nr. 15 din 20 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor  la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;
7. REGULAMENT din 8 februarie 2019 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională;
8. HOTĂRÂRE nr. 104 din 27 februarie 2019 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009  privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor;
9. HOTĂRÂRE nr. 103 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
10. ORDIN nr. 3.199 din 21 februarie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018  privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial;
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative;
12. HOTĂRÂRE nr. 109 din 27 februarie 2019 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 177/2016  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
13. ORDIN nr. 1.719 din 25 februarie 2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete;
14. HOTĂRÂRE nr. 102 din 27 februarie 2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Principalele acte normative aparute in intervalul 18.02.2019-22.02.2019:

1. ORDIN nr. 20 din 12 februarie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015  pentru aprobarea normelor  privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România;
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare;
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
4. HOTĂRÂRE nr. 80 din 15 februarie 2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
5. HOTĂRÂRE nr. 81 din 15 februarie 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019;
6. LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni;
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
8. HOTĂRÂRE nr. 90 din 15 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice;
9. HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie 2019 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu;
10. HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 februarie 2019 pentru modificarea art. 119 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005;
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004  privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004  privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004  privind Consiliul Superior al Magistraturii;
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
13. HOTĂRÂRE nr. 77 din 15 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";
14. ORDIN nr. 17 din 20 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială  în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018 , şi pentru modificarea articolului 25 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2019.

Principalele acte normative aparute in intervalul 11.02.2019 - 15.02.2019:

1. 
ORDIN nr. 12 din 8 februarie 2019 privind modificarea Metodologiei  de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015;
2. ORDIN nr. 1.386 din 7 februarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor prevăzute la art. 57  şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
3. ORDIN nr. 124 din 1 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor  privind înfiinţarea şi autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum şi a condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.149/2007
4. HOTĂRÂRE nr. 51 din 30 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr. 217/2016  privind diminuarea risipei alimentare;
5. NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018  privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
6. LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare; 
7. ORDIN nr. 342/C din 29 ianuarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011;
8. ORDIN nr. 82 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei;
10. HOTĂRÂRE nr. 57 din 8 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017  privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii";
11. ORDIN nr. 90 din 13 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)  şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
12. ORDIN nr. 513/C din 5 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului  pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.908/C/2013;
13. REGULAMENT nr. 2 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017  privind Fondul naţional de protecţie;
14. RECTIFICARE nr. 1 din 30 ianuarie 2019 referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 1/2019  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
15. RECTIFICARE nr. 30/C din 3 ianuarie 2019 referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 30/C/2019;
16. HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România;
17. REGULAMENT din 24 noiembrie 2018 de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România;
18. METODOLOGIE din 13 februarie 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
19. REGULAMENT din 12 februarie 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019;
20. NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2019 de aplicare a Legii nr. 256/2015  privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România.

Principalele acte normative aparute in intervalul 28.01.2019 - 01.02.2019:

1
. HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016  privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
2. NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2019privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018;
3. HOTĂRÂRE nr. 31 din 25 ianuarie 2019pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
4. ORDIN nr. 10 din 21 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016  privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 
5. ORDIN nr. 114 din 29 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative;
6. ORDONANŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
7. ORDONANŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018  privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
8. ORDONANŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000  privind produsele agroalimentare ecologice;
9. ORDONANŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2019privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii;
10. ORDIN nr. 12 din 28 ianuarie 2019privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esenţiale fabricate cu destinaţia piese de rezervă şi muniţiilor produse în România.

Principalele acte normative aparute in intervalul 14.01.2019-18.01.2019:

1. REGULAMENT nr. 17 din 20 decembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014  privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară;
2. LEGE nr. 24 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018;
3. LEGE nr. 28 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii;
4. ORDIN nr. 4.419/C din 7 noiembrie 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.288/C/2017  pentru aprobarea Normelor metodologice  privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
5. LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005  privind Fondul pentru mediu;
6. ORDIN nr. 3.369 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016  privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
7. LEGE nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018  privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
8. RECTIFICARE nr. 114 din 28 decembrie 2018 referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018;
9. NORME din 18 decembrie 2018 privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Principalele acte normative aparute in intervalul 03.01.2019-11.01.2019:

1. 
LEGE nr. 349 din 27 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
2. LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018  privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului;
3. LEGE nr. 344 din 27 decembrie 2018  privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002  privind introducerea sistemelor moderne de plată;
4. LEGE nr. 347 din 27 decembrie 2018  pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003;
5. LEGE nr. 348 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului;
6. LEGE nr. 355 din 27 decembrie 2018 privind instituirea Zilei dăruirii;
7. LEGE nr. 356 din 27 decembrie 2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor;
8. LEGE nr. 357 din 27 decembrie 2018 pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărţii" în România;
9. LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
10. LEGE nr. 360 din 27 decembrie 2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
11. ORDIN nr. 1.677 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea anexelor nr. 2  şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora;
12. LEGE nr. 345 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
13. LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal;
14. LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;
15. LEGE nr. 361 din 27 decembrie 2018 pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală istorică" a României şi a municipiului Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a României;
16. HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi;
17. LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
18. ORDIN nr. 3.898 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice  privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
19. LEGE nr. 3 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018  pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019;
20. HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 21 decembrie 2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană;
21. LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice;
22. LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018  pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice;
23. HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr. 165/2018  privind acordarea biletelor de valoare;
24. HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014  pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie;
25. ORDIN nr. 3.899 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016  privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS;
26. LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018  privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
27. LEGE nr. 22 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010  privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
28. LEGE nr. 23 din 9 ianuarie 2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015  privind pensiile militare de stat;
30. LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996  privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării";
31. LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
32. LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996  privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
33. LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018  pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor.